دوره بار سرد و میکسولوژی – اصفهان آبان 97

دوره بار سرد اصفهان با همکاری آکادمی مونت برگزار شد

تصاویری از تلاش وکوشش مدرسین و هنرجویان عزیز